Διαγράμματα

Τὸ διάγραμμα, εἶναι -γενικῶς γιὰ ὅλες τὶς θετικὲς ἐπιστῆμες- ἕνας ἀπὸ τοὺς βέλτιστους τρόπους ἀπεικόνισης, κατανόησης, ἀποθήκευσης καὶ κυρίως σύγκρισης δεδομένων, ἰδιαιτέρως ἂν πρόκειται γιὰ τὴ διακύμανση μιᾶς κάποιας μεταβλητῆς ἐν σχέσει μὲ τὴ ῥοὴ τοῦ χρόνου. Τὰ διαγράμματα τῶν μετεωρολογικῶν δεδομένων τοῦ σταθμοῦ, τὰ ὁποῖα μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ νὰ μελετήσετε στὴ σελίδα αὐτή, δημιουργοῦνται αὐτόματα ἀπὸ τὸ λογισμικὸ WEATHERLINK τοῦ μετεωσταθμοῦ μας DAVIS, καὶ ἀποστέλλονται στὸν server τοῦ Ἀστεροσκοπείου Ἀθηνῶν. Τὰ διαγράμματα ἀφοροῦν τὶς ἐξῆς καιρικὲς μεταβλητές (μὲ τὶς μονάδες τους σὲ παρένθεσι): Θερμοκρασία (oC), Σχετικὴ Ὑγρασία (%), Βαρομετρικὴ Πίεσι (hPa), Σημεῖο Δρόσου (oC), Ὑετό (mm), Ῥαγδαιότητα κατακρήμνισης (mm/h), Κατεύθυνσι Ἀνέμου & Ῥιπῆς Ἀνέμου (Β, Α, Ν, Δ), Ταχύτητα Ἀνέμου Ῥιπῆς Ἀνέμου (km/h), Διανυθείσα Ἀπόστασι ἀπὸ τὸν Ἄνεμο (km), Φαινομενικὴ Θερμοκρασία(oC), Αἴσθησι Ψύχους (oC) καὶ Δείκτη Δυσφορίας (oC) . Διαγράμματα εἶναι διαθέσιμα γιὰ τὰ δεδομένα ποὺ κατέγραψε ὁ σταθμὸς τὶς τελευταίες 24 ὧρες, τελευταία Ἑβδομάδα, τελευταίο Μῆνα, τελευταίο Ἔτος.

Τὰ διαγράμματα 24ώρου ἀνανεώνονται ἀνὰ 10 λεπτά, τὰ ἑβδομαδιαία ἀνὰ 3 ὧρες, τὰ μηνιαία ἀνὰ 12 ὧρες καὶ τὰ ἐτήσια ἀνὰ ἠμέρα.

Σὲ περίπτωσι ποὺ ἕνα ἢ περισσότερα διαγράμματα δὲν φορτώνει/ώνουν σωστὰ γιατὶ ἐκείνη τὴ στιγμὴ ἀνανεώνεται/ώνονται στὸν server, ἀναμείνατε 2 λεπτὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ διαδικασία καὶ κάντε ἀνανέωσι τῆς σελίδας!

  • Pinterest